DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

 

TT

Thủ tục hành chính

Mã số TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định công bố hoặc công bố TTHC

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Link Cổng DVCQG

I

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Mã:009.02.014Mã quản lý quốc gia:2.000216.000.00.00.H32

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Quyết định số 1593/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/10/2017

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152202

2

Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Mã:009.02.015Mã quản lý quốc gia:2.000144.000.00.00.H32

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Quyết định số 1593/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/10/2017

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152208

3

Thủ tục thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập

Mã:009.08.008Mã quản lý quốc gia:2.000164.000.00.00.H32

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Quyết định số 602/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/4/2017

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=162446

4

Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

Mã:009.08.009Mã quản lý quốc gia:1.000386.000.00.00.H32

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Quyết định số 602/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/4/2017

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=162450

5

Thủ tục thành lập Hội

Mã:011.04.021Mã quản lý quốc gia:2.001481.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187524

6

Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội

Mã:011.04.024Mã quản lý quốc gia:1.003960.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187526

7

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

Mã:011.04.030Mã quản lý quốc gia:2.001688.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187527

8

Thủ tục đổi tên hội

Mã:011.04.028Mã quản lý quốc gia:2.001678.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187528

9

Thủ tục hội tự giải thể

Mã:011.04.032Mã quản lý quốc gia:1.003918.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187529

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

Mã:011.04.026Mã quản lý quốc gia:1.003900.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187530

11

Thủ tục cho phép hội đặt Văn phòng đại diện

Mã:011.04.023Mã quản lý quốc gia:1.003858.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187532

12

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mã:011.04.001Mã quản lý quốc gia:1.003822.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187532

13

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

Mã:011.04.009Mã quản lý quốc gia:2.001590.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187536

14

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

Mã:011.04.007Mã quản lý quốc gia:2.001567.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=150833

15

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mã:011.04.005Mã quản lý quốc gia:1.003621.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187539

16

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mã:011.04.003Mã quản lý quốc gia:1.003916.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=207418

17

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Mã:011.04.015Mã quản lý quốc gia:1.003950.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187540

18

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Mã:011.04.013Mã quản lý quốc gia:1.003920.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187542

19

Thủ tục đổi tên quỹ

Mã:011.04.011Mã quản lý quốc gia:1.003879.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187543

20

Thủ tục quỹ tự giải thể

Mã:011.04.017Mã quản lý quốc gia:1.003866.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 4116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187544

21

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Mã:011.04.019Mã quản lý quốc gia:1.003503.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quyết dịnh số 3587/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152311

22

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Mã:011.03.001Mã quản lý quốc gia:2.001946.000.00.00.H32

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=201533

23

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Mã:011.03.003Mã quản lý quốc gia:2.001941.000.00.00.H32

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=201534

24

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Mã:011.03.005Mã quản lý quốc gia:1.003735.000.00.00.H32

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=150818

25

Thủ tục giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã:006.07.023Mã quản lý quốc gia:1.005057.000.00.00.H32

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214083

26

Thủ tục cho phép Trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Mã:006.07.021Mã quản lý quốc gia:1.005062.000.00.00.H32

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214081

27

Thủ tục giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Mã:006.07.059Mã quản lý quốc gia:2.001805.000.00.00.H32
Đơn vị tiếp

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214086

28

Thủ tục sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã:006.07.022Mã quản lý quốc gia:1.000744.000.00.00.H32

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214082

29

Thủ tục thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Mã:006.07.055Mã quản lý quốc gia:1.005466.000.00.00.H32

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214084

30

Thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã:006.07.020Mã quản lý quốc gia:1.005065.000.00.00.H32

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214080

31

Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Mã:006.07.056Mã quản lý quốc gia:1.004712.000.00.00.H32

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

Quyết định số 4632/QĐ-BDGĐT ngày 26/10/2018

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=214085

32

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Mã:011.01.002Mã quản lý quốc gia:2.000465.000.00.00.H32

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 12/11/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=201532

33

Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Mã:011.01.001Mã quản lý quốc gia:1.000989.000.00.00.H32

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 12/11/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=201532

34

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Mã:011.05.001Mã quản lý quốc gia:2.000449.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187504

35

(Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

Mã:011.05.009Mã quản lý quốc gia:1.000934.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187504

36

(Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Mã:011.05.007Mã quản lý quốc gia:1.000924.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187506

37

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Mã:011.05.008Mã quản lý quốc gia:2.000287.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187506

38

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

Mã:011.05.002Mã quản lý quốc gia:2.000437.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187508

39

(Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề)

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Mã:011.05.01Mã quản lý quốc gia:1.000898.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187509

40

(Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

Mã:011.05.003Mã quản lý quốc gia:2.000422.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187510

41

(Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình - Trường hợp đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình

Mã:011.05.005.1Mã quản lý quốc gia:2.000418.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187511

42

(Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

Mã:011.05.004Mã quản lý quốc gia:1.000681.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187512

43

Quy trình phối hợp giải quyết 03 thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử (khen thưởng thường xuyên hàng năm, khen thưởng tổng kết năm học của ngành giáo dục)

Mã:011.05.006

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187511

44

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình - Trường hợp đề nghị khen thưởng theo đợt, chuyên đề

Mã:011.05.005.2Mã quản lý quốc gia:2.000418.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187511

45

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình - Trường hợp đề nghị khen thưởng theo thành tích đột xuất

Mã:011.05.005.3Mã quản lý quốc gia:2.000418.000.00.00.H32

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187511

46

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.006Mã quản lý quốc gia:1.001894.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151959

47

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.001Mã quản lý quốc gia:1.001886.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151538

48

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.019Mã quản lý quốc gia:1.001875.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151540

49

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

Mã:011.06.005Mã quản lý quốc gia:1.001854.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151542

50

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam

Mã:011.06.018Mã quản lý quốc gia:1.001843.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151561

51

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Mã:011.06.017Mã quản lý quốc gia:1.001832.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151575

52

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Mã:011.06.016Mã quản lý quốc gia:1.001818.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151650

53

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.01Mã quản lý quốc gia:1.001807.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151680

54

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mã:011.06.014Mã quản lý quốc gia:1.001797.000.00.00.H32
Đơn vị tiếp

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151689

55

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mã:011.06.03Mã quản lý quốc gia:2.002167.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151708

56

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.013Mã quản lý quốc gia:1.001775.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151713

57

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

Mã:011.06.009Mã quản lý quốc gia:2.000713.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151714

58

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Mã:011.06.008Mã quản lý quốc gia:1.001550.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151715

59

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Mã:011.06.032Mã quản lý quốc gia:1.000788.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151716

60

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

Mã:011.06.031Mã quản lý quốc gia:1.000780.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151718

61

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.007Mã quản lý quốc gia:1.000766.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151719

62

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.029Mã quản lý quốc gia:1.000654.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151721

63

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.028Mã quản lý quốc gia:1.000638.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151725

64

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.002Mã quản lý quốc gia:2.000269.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=110107

65

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.003Mã quản lý quốc gia:2.000264.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151733

66

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.027Mã quản lý quốc gia:1.000604.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=151729

67

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.02Mã quản lý quốc gia:1.000587.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152032

68

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.02Mã quản lý quốc gia:1.000535.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152036

69

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.024Mã quản lý quốc gia:1.000517.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152037

70

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.023Mã quản lý quốc gia:1.000415.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152042

71

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Mã:011.06.022Mã quản lý quốc gia:1.001642.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152046

72

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Mã:011.06.021Mã quản lý quốc gia:1.001640.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152056

73

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Mã:011.06.020Mã quản lý quốc gia:1.001637.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152058

74

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Mã:011.06.004Mã quản lý quốc gia:2.000456.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152070

75

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Mã:011.06.035Mã quản lý quốc gia:1.001628.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152073

76

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Mã:011.06.034Mã quản lý quốc gia:1.001626.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152076

77

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Mã:011.06.033Mã quản lý quốc gia:1.001624.000.00.00.H32
Đơn vị tiếp

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152080

78

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Mã:011.06.012Mã quản lý quốc gia:1.001610.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152103

79

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Mã:011.06.011Mã quản lý quốc gia:1.001604.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152109

80

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Mã:011.06.010Mã quản lý quốc gia:1.001589.000.00.00.H32

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO

Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152114

81

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Mã:011.07.003Mã quản lý quốc gia:2.001540.000.00.00.H32

LĨNH VỰC LƯU TRỮ

Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 29/8/2018

Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015

Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 07/12/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=197504

82

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Mã:011.07.002.1Mã quản lý quốc gia:1.003657.000.00.00.H32

LĨNH VỰC LƯU TRỮ

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152329

83

(Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Nội vụ)

chính:Có

Mã:011.07.002Mã quản lý quốc gia:1.003657.000.00.00.H32

LĨNH VỰC LƯU TRỮ

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015

Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 07/12/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152329

84

(Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc thuộc thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

 

Mã:011.07.002Mã quản lý quốc gia:1.003657.000.00.00.H32

LĨNH VỰC LƯU TRỮ

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015

Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 07/12/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152329

85

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ (Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ - Trường hợp cấp bản chứng thực tài liệu)

 

Mã:011.07.001.2Mã quản lý quốc gia:1.003649.000.00.00.H32

LĨNH VỰC LƯU TRỮ

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 07/12/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152330

86

(Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ - Trường hợp cấp bản sao)

 

Mã:011.07.001.1Mã quản lý quốc gia:1.003649.000.00.00.H32

LĨNH VỰC LƯU TRỮ

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 07/12/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=152330

87

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Mã:011.02.001Mã quản lý quốc gia:2.001717.000.00.00.H32

CÔNG TÁC THANH NIÊN

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 12/11/2020

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244764

88

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

Mã:011.02.00Mã quản lý quốc gia:1.003999.000.00.00.H32

CÔNG TÁC THANH NIÊN

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 12/11/2020

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244763

89

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

 

Mã:011.02.003Mã quản lý quốc gia:2.001683.000.00.00.H32

CÔNG TÁC THANH NIÊN

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 12/11/2020

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=244765

II

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

1

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

Mã:011.03.002Mã quản lý quốc gia:1.003719.000.00.00.H32

Tổ chức - Biên chế

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

2

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Mã:011.03.004Mã quản lý quốc gia:1.003693.000.00.00.H32

Tổ chức - Biên chế

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Mã:011.03.006Mã quản lý quốc gia:1.003817.000.00.00.H32

Tổ chức - Biên chế

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

4

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mã:011.04.002Mã quản lý quốc gia:1.005209.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

5

Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mã:011.04.004Mã quản lý quốc gia:1.005206.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

6

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mã:011.04.006Mã quản lý quốc gia:1.003889.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

7

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ

Mã:011.04.008Mã quản lý quốc gia:1.005207.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

8

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện

Mã:011.04.010Mã quản lý quốc gia:1.005208.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

9

Đổi tên quỹ cấp huyện

Mã:011.04.012Mã quản lý quốc gia:1.005203.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

10

Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện

Mã:011.04.014Mã quản lý quốc gia:1.005204.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

11

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Mã:011.04.016Mã quản lý quốc gia:1.005205.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

12

Quỹ tự giải thể (cấp huyện)

Mã:011.04.018Mã quản lý quốc gia:1.005202.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

13

Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Mã:011.04.020.1Mã quản lý quốc gia:1.003841.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

14

Công nhận ban vận động thành lập hội có phạn vi hoạt động trong phạm vị cấp huyện

Mã:011.04.020.2Mã quản lý quốc gia:1.003841.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

15

Thành lập hội cấp huyện

 

Mã:011.04.022Mã quản lý quốc gia:1.003827.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

16

Phê duyệt điều lệ hội

 

Mã:011.04.025Mã quản lý quốc gia:1.003807.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

17

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện

Mã:011.04.027Mã quản lý quốc gia:2.002100.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

18

Đổi tên hội (cấp huyện)

 

Mã:011.04.029Mã quản lý quốc gia:1.003757.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

19

Chia, tách; sát nhập; hợp nhấthội

 

Mã:011.04.031Mã quản lý quốc gia:1.003783.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

20

Hội tự giải thể (cấp huyện)

 

Mã:011.04.033Mã quản lý quốc gia:1.003732.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

21

Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Mã:011.04.034Mã quản lý quốc gia:1.005201.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

22

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

Mã:011.04.035Mã quản lý quốc gia:1.005358.000.00.00.H32

Tổ chức phi chính phủ

 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

23

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Mã:011.05.011Mã quản lý quốc gia:2.000414.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

24

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Mã:011.05.012Mã quản lý quốc gia:2.000374.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

25

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Mã:011.05.013Mã quản lý quốc gia:1.000804.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

26

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Mã:011.05.014Mã quản lý quốc gia:2.000364.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

27

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Mã:011.05.015Mã quản lý quốc gia:2.000356.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

28

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Mã:011.05.016Mã quản lý quốc gia:2.000385.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

29

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Mã:011.05.017Mã quản lý quốc gia:1.000843.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

30

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Mã:011.05.018Mã quản lý quốc gia:2.000402.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

31

Quy trình phối hợp giải quyết 03 thủ tục hành chính (Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến) trên phần mềm một cửa điện tử (khen thưởng thường xuyên hàng năm, khen thưởng tổng kết năm học của ngành giáo dục)

Mã:011.05.019

Thi đua - khen thưởng

 

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

32

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Mã:011.06.036Mã quản lý quốc gia:1.001199.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

33

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Mã:011.06.037Mã quản lý quốc gia:1.001204.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

34

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Mã:011.06.038Mã quản lý quốc gia:1.001212.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

35

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện - Trường hợp ủy quyền cho Phòng Nội vụ quyết định

Mã:011.06.039.1Mã quản lý quốc gia:1.000316.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

36

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện - Trường hợp do UBND cấp huyện quyết định

Mã:011.06.039.2Mã quản lý quốc gia:1.000316.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

37

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện - Trường hợp ủy quyền cho Phòng Nội vụ quyết định

Mã:011.06.040.1Mã quản lý quốc gia:2.000267.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

38

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện - Trường hợp ủy quyền cho Phòng Nội vụ quyết định

Mã:011.06.040.2Mã quản lý quốc gia:2.000267.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

39

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện - Trường hợp ủy quyền cho Phòng Nội vụ quyết định

Mã:011.06.041.1Mã quản lý quốc gia:1.001220.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

40

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện - Trường hợp do UBND cấp huyện quyết định

Mã:011.06.041.2Mã quản lý quốc gia:1.001220.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

41

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo - Trường hợp ủy quyền cho Phòng Nội vụ quyết định

chính:

Mã:011.06.042.1Mã quản lý quốc gia:1.001228.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

42

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo - Trường hợp do UBND cấp huyện quyết định

Mã:011.06.042.2Mã quản lý quốc gia:1.001228.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

43

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc - Trường hợp ủy quyền cho Phòng Nội vụ quyết định

Mã:011.06.043.1Mã quản lý quốc gia:1.001180.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

44

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc - Trường hợp do UBND cấp huyện quyết định

Mã:011.06.043.2Mã quản lý quốc gia:1.001228.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

III

CẤP XÃ

 

 

 

 

 

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Mã:011.05.020Mã quản lý quốc gia:1.000775.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Mã:011.05.021Mã quản lý quốc gia:2.000346.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Mã:011.05.022Mã quản lý quốc gia:2.000337.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Mã:011.05.023Mã quản lý quốc gia:1.000748.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

5

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Mã:011.05.024Mã quản lý quốc gia:2.000305.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

6

Quy trình phối hợp giải quyết 02 thủ tục hành chính (xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị) trên phần mềm một cửa điện tử đối với khen thưởng thường xuyên hàng năm

Mã:011.05.025

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

7

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Mã:011.06.044Mã quản lý quốc gia:2.000509.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

8

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Mã:011.06.045Mã quản lý quốc gia:1.001028.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

9

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mã:011.06.046Mã quản lý quốc gia:1.001055.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

10

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mã:011.06.047Mã quản lý quốc gia:1.001090.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

11

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Mã:011.06.048Mã quản lý quốc gia:1.001098.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

12

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Mã:011.06.049Mã quản lý quốc gia:1.001109.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

13

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mã:011.06.050Mã quản lý quốc gia:1.001156.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

14

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mã:011.06.051Mã quản lý quốc gia:1.001167.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

15

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Mã:011.06.052Mã quản lý quốc gia:1.001078.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

16

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Mã:011.06.053Mã quản lý quốc gia:1.001085.000.00.00.H32

Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020