Lượt truy cập

THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập cho thí sinh thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2013

07/11/2013 14:49

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

 


Số: 2005/TB-HĐTDCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập

 


            Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo cho các thí sinh dự thi tuyển công chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2013 về  thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi tuyển, cụ thể như sau:

          1. Ngày 16/11/2013 tổ chức ôn tập môn kiến thức chung

          - Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút .

          - Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

          - Địa điểm: Hội trường 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

          2. Từ ngày 12/11 đến 15/11/2013 tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành.

          Thời gian, địa điểm cụ thể của từng lĩnh vực, đề nghị các thí sinh liên hệ với các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực dự tuyển và truy cập tại Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Khánh Hòa để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Phương án xếp lớp ôn tập môn kiến thức chung cho các thí sinh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Khánh Hòa trước ngày 13/11/2013./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh dự thi tuyển công chức;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, SNV. 1.900b.

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Ngô Truyện

 

 

 

 

 

Tin mới
Tin khácThăm dò ý kiến
Quý vị biết về thủ tục hành chính của Sở qua hình thức nào?
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
© SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ
Ðịa chỉ: Khu liên cơ - 01 Trần Phú - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Ðiện thoại: 84 58 3827095 / 3822086.    Fax: 84 58 3829286.