Lượt truy cập

Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã

07/08/2012 09:38

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NỘI VỤ

Số:  2265 /SNV-XDCQ

V/v: Xét tuyển để bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Khánh Hòa, ngày   20    tháng  9    năm 2011

                          
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 240-CV/TU ngày 24/8/2011; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4839/UBND-NC ngày 14/9/2011 về việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm không qua thi tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã theo chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (Điều 15, chương II quy định về số lượng, tiêu chuẩn và tuyển chọn Chỉ huy phó BCH Quân sự cấp xã); Quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức cấp xã của tỉnh,  
Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn cụ thể để xét tuyển, bổ nhiệm không qua thi tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã đối với những người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp quân sự tại Trường Quân sự của tỉnh hoặc Trường Quân sự Quân khu 5 như sau:
- Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã được quy định tại Điều 3, Chương I và Điều 16, mục 2, Chương II của Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Có lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Là đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2. Quy trình xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22, mục 2, Quyết  định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.
3. Về việc bổ nhiệm, thực hiện chế độ sau khi xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã nêu trên thực hiện như sau:
Hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo Quy định tạm thời về việc xếp lương, nâng bậc lương, bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận đối với cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 3063/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
a) Đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trong các cơ quan nhà nước từ đủ 6 tháng trở lên (ít nhất đảm bảo đủ thời gian tập sự từ ngạch cán sự trở lên) tính đến thời điểm được xét tuyển thì được xem xét, bổ nhiệm thẳng chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, phường, thị trấn.
b) Đối với những người chưa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 6 tháng tính đến thời điểm xét tuyển thì phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định, sau khi hết thời gian tập sự được xem xét, bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo về Sở Nội vụ để xem xét, hướng dẫn.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo phòng Nội vụ và UBND cấp xã thống nhất thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ TU (bc);
- UBND tỉnh (bc);
- BCH Quân sự tỉnh;
- Phòng Nội vụ các H, TX, TP;
- Lưu: VT, XDCQ.

GIÁM ĐỐC

 

 

Ngô Truyện

Tin mới
Tin khácThăm dò ý kiến
Quý vị biết về thủ tục hành chính của Sở qua hình thức nào?
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
© SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ
Ðịa chỉ: Khu liên cơ - 01 Trần Phú - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Ðiện thoại: 84 58 3827095 / 3822086.    Fax: 84 58 3829286.