29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 17/04/2017]

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa


Ngày 10 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa như sau:
Nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua
Cụm trưởng, Khối trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về hoạt động của Cụm, Khối thi đua và có nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động của Cụm thi đua;
- Xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của Cụm, Khối thi đua và các đơn vị thành viên và quy định của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm hoạt động của Cụm thi đua.
2. Cụm phó, Khối phó có nhiệm vụ:
- Phối hợp với Cụm trưởng, Khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành hoạt động của Cụm, Khối thi đua;
- Thay mặt Cụm trưởng, Khối trưởng giải quyết một số công việc khi Cụm trưởng, Khối trưởng ủy quyền.
3. Các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối thi đua có nhiệm vụ:
- Đăng ký các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua gửi Cụm trưởng, Khối trưởng;
- Tham gia xây dựng nội dung và các tiêu chí thi đua, bảng chấm điểm của Cụm thi đua;
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết giao ước thi đua;
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, cả năm và tự chấm điểm thi đua gửi cho đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng.
Hoạt động của Cụm, Khối thi đua
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ Cụm, Khối thi đua thực hiện các hoạt động như:
- Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua;
- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm;
- Tổ chức trù bị Tổng kết;
- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, hội thao; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả ...
Nội dung và tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua
- Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính;
- Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị ;
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng;
- Quy định về điểm thưởng;
- Quy định về điểm trừ.
Nguyên tắc chấm điểm
- Đối với các tiêu chí định lượng, căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, cơ quan cấp trên giao cho đơn vị;
- Đối với các tiêu chí định tính căn cứ đăng ký giao ước thi đua, thang điểm và phương pháp chấm điểm đã được Cụm, Khối thi đua thống nhất và ký kết thực hiện trong năm các đơn vị tự chấm điểm.
Phương pháp chấm điểm
- Các đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua tự chấm điểm cả 03 nội dung I, II và III với tổng số tối đa là 95 điểm và điểm thưởng tối đa là 5 điểm, gửi Cụm trưởng, Khối trưởng theo quy định;
- Cụm trưởng, Khối trưởng phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, tổng hợp, rà soát, trao đổi và thống nhất với các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối. Cụm trưởng, Khối trưởng tổng hợp kết quả chấm điểm và báo cáo về Ban Thi đua - Khen thưởng chậm nhất 03 ngày trước khi tổ chức hội nghị trù bị tổng kết.
Xếp loại thi đua
Căn cứ xếp loại thi đua các đơn vị được đánh giá, xếp loại: Xuất sắc, tốt, Trung bình, yếu.
Bình xét thi đua
- UBND tỉnh tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh” và Bằng khen cho 50% số đơn vị của mỗi Cụm, Khối thi đua. “Cờ Thi đua của UBND tỉnh” tặng cho đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua và Bằng khen cho các đơn vị có số điểm liền kề sau đơn vị được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”.
- Mỗi Cụm, Khối thi đua chọn 01 đơn vị dẫn đầu với số điểm cao nhất để đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” (trừ các đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương)
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điểm mới của của Quyết định quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa lần này là UBND tỉnh sẽ tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh” và Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu các Cụm, Khối thi đua nhiều hơn; tăng số lượng đề nghị đơn vị được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” nhằm khuyến khích, động viên đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 467778